องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่