หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล ตำหนักธรรม อำเภอหน่วงไข่ จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศ เหนือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ หนองม่วงไข ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณของตำบลตำหนักธรรม 11.125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,955 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่คำมี อ.เมืองฯ จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,351 คน
  จำนวนประชากรชาย 1,606 คน ร้อยละ 47.93
  จำนวนประชากรหญิง 1,745 คน ร้อยละ 52.07
จำนวนครัวเรือน 1,170 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 301 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการและอื่น ๆ ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70
  อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15
  อาชีพรับราชการและค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 15