หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
  อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
 
พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 
มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
    จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
    การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
    คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 
มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    การท่องเที่ยว
    การผังเมือง
  อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 
การสาธารณูปการ
 
การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดการศึกษา
 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมกีฬา