หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 256 [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2/2564 (สขร. เดือน ม.ค., ก.พ.,มี.ค. 64) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหาร [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ปีงบประมาณ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประ [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
 
 
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนหมู่ที่ 4 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งโฮ้ง การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นปลอดภัยใส่ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ร้องกวาง ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ถวายพระพรฯ จำนวน 10 ป้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เหมืองหม้อ ประชุมสภา สมัยสามสัญ สมัยที่สอง ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนเขื่อน กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เหมืองหม้อ Big cleaning day. หมู่ที่ 5 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเวียง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สวนเขื่อน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เด่นชัย กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พ.ค. 64 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 43 


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ส [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 35 


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
 
 
 
พร0023.4/ว5074 รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5058 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว355 แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  [ 6 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5023 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมการการเทศบาล ประจำปี 2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว354 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว353 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว352 กำหนดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2 ใหม่  [ 5 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งข  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว5018 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5010 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.2/ว5009 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำ  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว351 แจ้งเรื่องจัดทำวารสารวิชาการศาลปกครอง  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว350 เลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 1-2  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.1/ว349 การจัดสัมมนาออนไลน์  [ 3 พ.ย. 2563 ]  
พร0023.3/ว4972 การรายงานจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ย. 2563 ]  
 
 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น 054520776 (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 1166  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 60  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะซ่อมแซมถนนสายเลียบทางหลวง ม.4 (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 112  ตอบ 6  
ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 712  ตอบ 2  
ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและ (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 2630  ตอบ 0  
 
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม
 
 
 
ผลิตภัณฑ์งานปั้นฝุ่นเลื่อย
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตำหนักธรรม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2556