หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 


นางมัณฑนา ปินกันทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
ส่วนตำบลตำหนักธรรม
 


นางราตรี ทะนันชัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวโสภา ทะนันไชย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางวิภาวรรณ ดวงใน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1


นายชาญชัย สุวรรณเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1


นางเสาวณีย์ อุดขันจริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2


นายสายัณย์ ยวงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3


นายนิรันต จุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3


นายสุรัตน์ วุฒิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4


นายสุรพล สวนผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4


นายบุญ ใสญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6


นายสงกรานต์ ชัยวัฒน์ตระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6