หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ภาพการมอบเกียติบัตร
 
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ได้ออกประกาศ  เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2560  มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ภารกิจ  ข้อ  2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์     จึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  โดยมีวัตถุประสงค์     เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 11.50 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 222 ท่าน