หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การร
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  
<<
>>
X
ประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ....  เพื่อคุ้มครองมลภาวะและสุขลักษณะอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  รวมถึงประโยชน์ในการดูแลป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ            โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  และดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....  เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไป  อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง         พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  
บัดนี้  คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนักธรรม  ที่  180/2562  ลงวันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  2562  ได้พิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562  ซึ่งอาจ              มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  วิถีชีวิต  หรือส่วนได้เสียของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนรวม      จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจ        ที่ถูกต้อง  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ต่อไป
เพื่อให้การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ตามข้างต้นเป็นไปด้วย         ความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งมีวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ....  และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  2563  จนถึงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  รวมเป็นเวลา  30  วัน  เวลาตั้งแต่  08.30  ถึง  16.30  น.  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  ดังนี้
-  เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  www.tamnaktham.go.th
-  ติดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
-  เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  กำนันตำบลตำหนักธรรมและ
   ผู้ใหญ่บ้านตำบลตำหนักธรรม
-  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  และติดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทำการกำนันตำบลตำหนักธรรม
   และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลตำหนักธรรม

2.  การสำรวจความคิดเห็น  โดยเปิดให้แสดงความเห็นผ่านช่องทาง  ดังนี้
-  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
-  ทางไปรษณีย์  ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เลขที่ 252  หมู่ 2  ตำบลตำหนักธรรม
   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  54170
-  ทางโทรศัพท์  054-520776 ต่อ 101  หรือทางโทรสาร  054-520776 ต่อ 107
-  ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  www.tamnaktham.go.th
-  การจัดทำประชาคม  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  และดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ในวันประชุมหมู่บ้าน  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕63  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี                เวลา           สถานที่
1 ประชาชนหมู่ที่ 4 9  มกราคม  2563         08.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 4
2 ประชาชนหมู่ที่ 2 9  มกราคม  2563   09.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 2
3 ประชาชนหมู่ที่ 6 9  มกราคม  2563 19.00  น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6
4 ประชาชนหมู่ที่ 1 10  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 1
5 ประชาชนหมู่ที่ 5 11  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 5
6 ประชาชนหมู่ที่ 7 12  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7
7 ประชาชนหมู่ที่ 3 13  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3
8 ประชาชนหมู่ที่ 8 13  มกราคม  2563 09.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8

ดังนั้น  อาศัยอำนาจแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548  ข้อ  11  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ในวัน  เวลา  และสถานที่ตามข้างต้น  โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 20.09 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 73 ท่าน