หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การร
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  
ประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ....  เพื่อคุ้มครองมลภาวะและสุขลักษณะอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  รวมถึงประโยชน์ในการดูแลป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ            โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  และดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....  เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไป  อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง         พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  
บัดนี้  คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนักธรรม  ที่  180/2562  ลงวันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  2562  ได้พิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562  ซึ่งอาจ              มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  วิถีชีวิต  หรือส่วนได้เสียของประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนรวม      จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจ        ที่ถูกต้อง  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ต่อไป
เพื่อให้การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ตามข้างต้นเป็นไปด้วย         ความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎหมาย  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งมีวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ....  และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  2563  จนถึงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  รวมเป็นเวลา  30  วัน  เวลาตั้งแต่  08.30  ถึง  16.30  น.  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  ดังนี้
-  เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  www.tamnaktham.go.th
-  ติดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
-  เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  กำนันตำบลตำหนักธรรมและ
   ผู้ใหญ่บ้านตำบลตำหนักธรรม
-  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  และติดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทำการกำนันตำบลตำหนักธรรม
   และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลตำหนักธรรม

2.  การสำรวจความคิดเห็น  โดยเปิดให้แสดงความเห็นผ่านช่องทาง  ดังนี้
-  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
-  ทางไปรษณีย์  ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เลขที่ 252  หมู่ 2  ตำบลตำหนักธรรม
   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  54170
-  ทางโทรศัพท์  054-520776 ต่อ 101  หรือทางโทรสาร  054-520776 ต่อ 107
-  ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  www.tamnaktham.go.th
-  การจัดทำประชาคม  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  และดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  ในวันประชุมหมู่บ้าน  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕63  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ กลุ่มเป้าหมาย วัน/เดือน/ปี                เวลา           สถานที่
1 ประชาชนหมู่ที่ 4 9  มกราคม  2563         08.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 4
2 ประชาชนหมู่ที่ 2 9  มกราคม  2563   09.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 2
3 ประชาชนหมู่ที่ 6 9  มกราคม  2563 19.00  น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6
4 ประชาชนหมู่ที่ 1 10  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 1
5 ประชาชนหมู่ที่ 5 11  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 5
6 ประชาชนหมู่ที่ 7 12  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7
7 ประชาชนหมู่ที่ 3 13  มกราคม  2563 07.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3
8 ประชาชนหมู่ที่ 8 13  มกราคม  2563 09.00  น. ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8

ดังนั้น  อาศัยอำนาจแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548  ข้อ  11  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ....  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ในวัน  เวลา  และสถานที่ตามข้างต้น  โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  เรื่องดังกล่าว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 20.09 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน