หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564  ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล   ตำหนักธรรมจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน การ ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  หรือผู้อื่นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน        การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 16.38 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน