หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 - 2564 )  และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564  ได้กำหนดให้มีมาตรการภายในเพื่อเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  จำนวน  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร  และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าว        และเกิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมจึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้  ดุลยพินิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ไว้ตามประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2564 เวลา 16.51 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน