หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
สังคมหมู่บ้านในตำบลตำหนักธรรม มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น โดยประชาชนส่วนใหญ่จะยึดถือตามประเพณีดั่งเดิมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 93 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
มีอปพร. จำนวน 180 คน
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม นับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่คริสต์ศาสนา ปัจจุบันมีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ
  วัดตำหนักธรรม
  วัดสะเลียม
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงมัธยมต้น)
    จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม จะยึดถือตามประเพณีดั่งเดิมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีบวชนาค (ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "ปอย") ปรเพณีแต่งงาน ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันเทศกาลสำคัญต่างๆ ประเพณียี่เป็ง ฯลฯ ในด้านวัฒนธรรม การกินอยู่ประชากรส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักรับประทานอาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม และวัฒนธรรมการซอ การเล่าค่าว การเล่นดนตรีพื้นเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง