หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวโสภา ทะนันไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
 
 


นายชัยธัช สมใจแสน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสิริพร อินทรรุจิกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสาธิต โอดเทิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวิยะดา เขื่อนแปด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าสิบเอกวิลาศ พรมลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายอดุลย์ ดาวนันท์
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรพงค์ สุขปั๋น
พนักงานดับเพลิง


นางสุพรรณี วุฒิชา
คนงานทั่วไป