หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวโสภา ทะนันไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
 
สำนักงานปลัด
 


นายชัยธัช สมใจแสน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสิริพร อินทรรุจิกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสาธิต โอดเทิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวิยะดา เขื่อนแปด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์
นิติกรปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกวิลาศ พรมลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายอดุลย์ ดาวนันท์
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรพงค์ สุขปั๋น
พนักงานดับเพลิง


นางสุพรรณี วุฒิชา
คนงานทั่วไป