หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2570
 
 
 
 
     
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม และท่อระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
  ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน และสาธารณประโยชน์อื่นที่จำเป็น
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
  เสริมสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าและจัดหาแหล่งที่จำหน่ายสินค้า
  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  เสริมสร้างการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลืและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ