หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนับสนุกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
  การจัดการขยะมูลฝอย
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติต่างๆ
  การสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนด้านการเมืองและการบริหาร
  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติงาน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี