หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม มีเครือข่าย โทรศัพท์สาธารณะใช้ แต่ยังมีใช้ไม่ทั่วถึง และยังเป็นที่ต้องการของทุกหมู่บ้าน
    ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6      
    ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7      
หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง
อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การบริการสาธารณูปโภคด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลตำหนักธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่
 
 
มีการให้บริการทางสาธารณูปโภคด้านการประปาเพื่อการอุปโภค และบริโภคแก่ประชาชนโดยมีระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังขาดระบบประปา หมู่บ้านที่หมู่ที่ 5 บ้านสะเลียมเหนือ