หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  จัดให้มีน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมการศึกษา
  จัดการบำรุงการศึกษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
  ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
  บำรุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  ส่งเสริมอาชีพและการทำมาหากินของประชาชน
  ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล
  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจักการวิศวกรรมจราจร
  จัดให้มีระบบไฟฟ้า และระบบปะปา
  รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  สังคมสงเคราห์เด็ก สตี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
 
ถ่านแห่ระเบิด (ถ่านดูดกลิ่น)
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2556